viernes, 20 de abril de 2018

La Conselleria de Educación usurpa el derecho de los alumnos y padres a renovar la exención de la evaluación de Lengua Catalana y Literatura

El conseller Martí March, una vez más, infringe la ley balear, reduciendo a dos años la exención de evaluación de Lengua Catalana y Literatura a los alumnos de incorporación reciente, frente a los tres años que permite la Ley de Normalización Lingüística.

Eco en El Mundo
Eco en ABCes
Palma,  20  de abril de 2018


"En asuntos de lengua, parece que todo está permitido, que el Govern puede infringir la ley estatal y autonómica siempre que quiera. Ya lo hizo impidiendo el castellano como lengua vehicular en los centros escolares, contra lo dispuesto en la disposición adicional 38ª de la LOMCE; volvió a hacerlo impidiendo la elección de de lengua de primera enseñanza, en contra del artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística; y ahora, reduciendo a dos los años de exención de evaluación de la asignatura de Lengua Catalana, frente a los tres años fijados en la disposición adicional cuarta de la misma LNL".

La disposición adicional cuarta de la LNL indica con total claridad que el alumno recién matriculado a un centro balear o sus padres, si es menor de edad, tiene la potestad de solicitar la exención de evaluación de Lengua Catalana y Literatura por un curso escolar y la posibilidad de renovar la exención por dos cursos más, en total, tres años. En un ejercicio de cínica ingeniería legislativa, el conseller arrebata a los padres la potestad de renovación de la exención y la traslada a la administración, que solo permite la renovación por un año, siendo el total de exención, dos años.

"En cuestiones lingüísticas, para este Govern, la función de la administración es fastidiar al ciudadano, no facilitar su vida,  negar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos. En fin, se trata del dogma, del axioma, de la gran vaca sagrada de la inmersión obligatoria".


Referencias legales
  • Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual (...) es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/mar18/32.pdf 
  • Ley de Normalización Lingüística. Disposició addicional quarta: “De manera excepcional, en cas de residència transitòria a les Illes Balears, els pares o tutors podran sol·licitar que els fills o tutelats quedin exclosos de l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes. Els alumnes majors d’edat també podran sol·licitar-la. En tot cas, únicament poden demanar l’exempció d’aquesta matèria, quan el temps transcorregut de residència, més el temps previst, no sigui superior a tres anys. L’exempció tendrà validesa per a un curs escolar, però es podrà renovar fins a un màxim de tres cursos. Reglamentàriament es determinarà el procediment d’exempció.
  • La orden 8 de marzo de 2018 .Article 12Resolució del procediment. (...) 3.Les exempcions atorgades als alumnes als quals fa referència l’article 8 a d’aquesta Ordre seran vàlides únicament per a un curs acadèmic, i podran ser renovades mitjançant la sol·licitud prèvia de la persona interessada, fins a un màxim d’un altre curs acadèmic