lunes, 10 de noviembre de 2014

Carta a directores. Liderazgo de los directores de centros de enseñanza. Oferta de asesoría de PLIS. Educación, por favor.

Palma de Mallorca, a 10 de novembre 2014

Benvolgut senyor director:

http://4.bp.blogspot.com/-QCh5n3c8JM0/TqgHNI0KGGI/AAAAAAAABTo/Ty_kkPcVi4k/s1600/mesa-redonda.jpg La LOMCE estableix un marc jurídic que converteix el director d'un centre, i el seu equip directiu, en la peça clau del nou sistema educatiu. S'obre un nou horitzó per a la funció directiva, fins ara desconegut a les Balears i a la resta d'Espanya. Si l'autonomia d'un centre es limitava a poc més que a l'elaboració d'horaris, aprovació d'un reglament de centre i coordinació de projectes prèviament definits per la conselleria, a partir de la LOMCE la capacitat de decisió de l'equip directiu s'amplia enormement, tant en la gestió pedagògica del centre com en la gestió de recursos humans i materials, tot això amb un objectiu clar: la millora dels resultats.


Es pot dir que l'èxit o fracàs escolar dels alumnes serà l'èxit o fracàs dels equips directius

Encara que aquest lideratge i autonomia han de ser regulats normativament per legislació de desenvolupament, l'associació de professors "PLIS. EDUCACIÓ, PER FAVOR / PLIS. EDUCACIÓ, PER FAVOR ", creu que és convenient que els equips directius vagin planificant les seves línies d'actuació.

És per això que la nostra associació es dirigeix a vostè per, si ho estima convenient, acudir al seu centre i ampliar la informació sobre l'autonomia del director, per assessorar o per suggerir línies d'actuació. També podem dirigir-nos a un grup de directors o equips directius.

Com a avançament informatiu, a l'annex enumerem algunes de les competències, liderades pel director, que, segons la LOME, seran competència dels centres d'ensenyament

Atentament:

Carlos Serra Martín
Julián Ruiz-Bravo Peña
Olga Ballester Nebot


ANEX
http://4.bp.blogspot.com/-QCh5n3c8JM0/TqgHNI0KGGI/AAAAAAAABTo/Ty_kkPcVi4k/s1600/mesa-redonda.jpg(extracto de artículos 122 bis, 132, 122, 118, 84.2, 120, 57, etc)AUTONOMIA GESTIÓ PEDAGÒGICA

- Aprovació dels PGA (en la LOE els aprovava el Consell Escolar)
- Planificació estratègica de materials i mètodes pedagògics
- Establiment d'accions destinades a fomentar la qualitat educativa docent
- Instar a l'especialització d'un centre educatiu
curricular (amb singularitats, organització singular i corresponents agrupacions curriculars)
d'excel·lència
de formació de professorat
de millora rendiment escolar
d'atenció alumnes amb necessitats especials
especialització del professorat (preàmbul)
- Autonomia per executar els plans d'acció per a la millora de la qualitat educativa
- Capacitat per fixar directrius de col·laboració amb altres institucions o entitats
- Accions de qualitat reforçades, en ensenyament postobligatori, per la possibilitat de reservar un 20% del barem d'admissió d'alumnes a l'expedient acadèmic. Possibilitat de reduir modular el percentatge per evitar trencament de criteris d'equitat i cohesió del sistema.
- Caràcter competitiu de les accions

AUTONOMIA GESTIÓ MATERIAL I DE RECURSOS HUMANS

- Capacitat de fixar requisits i mèrits específics per a professors funcionaris i interins
- Capacitat de rebutjar motivadament interins
- Capacitat de proposar motivadament nomenaments de professors
- Accions aquestes sotmeses al principi de mèrit i capacitat, autoritzades per l'Administració corresponent
- Decisió sobre admissió d'alumnes, d'acord a llei
- Capacitat per obtenir recursos complementaris
- Adopció de mètodes de gestió reconeguts en l'àmbit europeu

Palma de Mallorca, a 10 de noviembre de 2014         

Estimado señor  director:

http://4.bp.blogspot.com/-QCh5n3c8JM0/TqgHNI0KGGI/AAAAAAAABTo/Ty_kkPcVi4k/s1600/mesa-redonda.jpg            La LOMCE establece un marco jurídico que convierte al director de un centro, y a su equipo directivo, en la pieza clave del nuevo sistema educativo. Se abre un nuevo  horizonte para la función directiva, hasta ahora desconocido en Baleares y en el resto de España. Si la autonomía de un centro se limitaba a poco más que a la elaboración de horarios, aprobación de un reglamento de centro y coordinación de proyectos previamente definidos por la conselleria, a partir de la LOMCE la capacidad de decisión del equipo directivo se amplía enormemente, tanto en la gestión pedagógica del centro como en la gestión de recursos humanos y materiales, todo ello con un objetivo claro: la mejora de los resultados.

            Se puede decir que el éxito o fracaso escolar de los alumnos será el éxito o fracaso de los equipos directivos

            Aunque este liderazgo y autonomía deben ser regulados normativamente por legislación de desarrollo, la asociación de profesores “PLIS.  EDUCACIÓN, POR FAVOR/PLIS. EDUCACIÓ, PER FAVOR”, cree que es conveniente que los equipos directivos vayan planificando sus líneas de actuación.

            Es por eso que nuestra asociación se dirige a usted para, si lo estima conveniente, acudir a su centro y ampliar la información sobre la autonomía del director, para asesorarle o para sugerir líneas de actuación. También podemos dirigirnos a un grupo de directores o equipos directivos.

            Como adelanto informativo, en el ANEXO enumeramos algunas de las competencias, lideradas por el director, que, según la LOME, serán competencia de los centros de enseñanza.

            Atentamente:

Carlos Serra Martín
Julián Ruiz-Bravo Peña
Olga Ballester Nebot
ANEXO
http://4.bp.blogspot.com/-QCh5n3c8JM0/TqgHNI0KGGI/AAAAAAAABTo/Ty_kkPcVi4k/s1600/mesa-redonda.jpg(extracto de artículos 122 bis, 132, 122, 118, 84.2, 120, 57, etc)

AUTONOMÍA GESTIÓN PEDAGÓGICA
-         aprobación de los PGA (en la LOE los aprobaba el Consejo Escolar)
-         planificación estratégica de materiales y métodos pedagógicos
-         establecimiento de acciones destinadas a fomentar la calidad educativa docente
-         instar a la especialización de un centro educativo
·             curricular (con singularidades, organización singular y correspondientes agrupaciones curriculares)
·             de excelencia
·             de formación de profesorado
·             de mejora rendimiento escolar
·             de atención alumnos con necesidades especiales
·             especialización del profesorado (preámbulo)
-         autonomía para ejecutar los planes de acción para la mejora de la calidad educativa
-         capacidad para fijar directrices de colaboración con otras instituciones o entidades
-         acciones de calidad reforzadas, en enseñanza postobligatoria, por la posibilidad de reservar un 20% del baremo de admisión de alumnos al expediente académico. Posibilidad de reducir modular el porcentaje para evitar ruptura de criterios de equidad y cohesión del sistema. 
-         carácter competitivo de las acciones


AUTONOMÍA GESTIÓN MATERIAL Y DE RECURSOS HUMANOS
-         capacidad de fijar requisitos y méritos específicos para profesores funcionarios e interinos
-         capacidad de rechazar motivadamente  interinos
-         capacidad de proponer motivadamente nombramientos de profesores
-         acciones éstas sometidas al principio de mérito y capacidad, autorizadas por la Administración correspondiente
-         decisión sobre admisión de alumnos, de acuerdo a ley
-         capacidad para obtener recursos complementarios
-         adopción de métodos de gestión reconocidos en el ámbito europeo